Dodatek elektryczny

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

WAŻNA INFORMACJA

DODATEK ELEKTRYCZNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego są przyjmowane:

 

W formie papierowej w siedzibie Ośrodka

poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

W formie elektronicznej

E-PUAP /mops_glogow_sekretariat/skrytkaESP

są przyjmowane:

 

Uwaga!

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wnioski można pobrać w formie elektronicznej na stronie  BIP

lub w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania.

 

Przy dodatku elektrycznym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

 

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

 

W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023

 

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku   z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2127)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz.U.    z 2022r. poz. 2443)

Klauzula RODO

CZCIONKI
KONTRAST