Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Wejście do systemu dla sygnalistów: https://app.esignaller.pl/breach/report/MOPSGlogow

Sygnalisto!

Zanim dokonasz zgłoszenia zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 1. a) zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.
 2. b) Regulamin określa m.in. kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego (m.in. obecny lub były pracownik organizacji) a także zakres spraw, których może dotyczyć zgłoszenie;
 3. c) zgodnie z przepisami status Sygnalisty uzyskuje osoba, która w momencie dokonywania zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje dotyczące zgłaszanych naruszeń są prawdziwe (zob. więcej na temat ochrony sygnalistów – dyrektywa UE 2019/1937);
 4. d) postanowień Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego. Nie wyklucza to stosowania innych procedur ochronnych w tym zakresie. W tym przypadku działania następcze mogą obejmować, na przykład, skierowanie sprawy do innych kanałów lub procedur w przypadku zgłoszeń dotyczących jedynie praw indywidualnych osoby dokonującej zgłoszenia;
 5. e) zgodnie z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych zgłoszenie nie może być anonimowe;
 6. f) przepisy zawierają mechanizmy chroniące sygnalistów (a czasem także inne osoby np. pomagające w dokonaniu zgłoszenia) m.in. przed działaniami odwetowymi;
 7. g) po dokonaniu zgłoszenia (na następnej stronie) otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (w formacie pdf – do pobrania) – nie zapisuj tego pliku na urządzeniu kontrolowanym przez inne osoby lub organizację, której zgłaszasz naruszenie;
 8. h) po dokonaniu zgłoszenia i utworzeniu PINu możesz śledzić, jakie kroki zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem (sprawdzaj swoje zgłoszenie systematycznie, ponieważ Organizacja, która otrzyma zgłoszenie może poprosić o dodatkowe informacje);
 9. i) tym samym kanałem zostanie przekazana informacja o podjętych działaniach w związku ze zgłoszeniem, w terminie wskazanym w Regulaminie (informacja zwrotna);
 10. j) nie powinieneś dokonywać zgłoszenia z urządzenia (np. komputera / telefonu) będącego pod kontrolą organizacji, której dotyczy zgłoszenie.

 

Przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź:

 • czy połączenie internetowe jest szyfrowane (sprawdź, czy ikona kłódki znajduje się w pasku przeglądarki);
 • czy link, pod którym znajduje się niniejszy formularz zgadza się z linkiem udostępnionym przez organizację, której chcesz zgłosić naruszenie (zamieszczonym na stronie www organizacji lub np. w intranecie);
 • czy przesyłane dokumenty (jeżeli takie będziesz chciał załączyć) nie zawierają metadanych, które mogą ujawnić Twoją tożsamość (zob. m.in. właściwość pliku, a także zob. szerzej baza wiedzy na stronie www.esignaller.pl).

Kolejność działań:

 • wypełnij formularz;
 • zdefiniuj PIN;
 • zapamiętaj PIN;
 • zapisz potwierdzenie zgłoszenia.

Jeżeli w treści zgłoszenia znajdą się dane osobowe to:

 • administratorem tych danych będzie organizacja przyjmująca zgłoszenia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Głogów;
 • dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń (podstawa z rodo: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z odpowiednimi przepisami krajowymi);
 • podanie danych jest konieczne do dokonania zgłoszenia;
 • dostęp do danych będą mieć wyłącznie podmioty spełniające kryteria wynikające z przepisów o ochronie sygnalistów (wewnątrz organizacji i poza organizacją);
 • przetwarzanie danych jest powierzane dostawcom usług informatycznych (z zachowaniem wymogów co do ochrony tożsamości sygnalisty);
 • masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych
z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń sygnalistów (podstawa z rodo: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z odpowiednimi przepisami krajowymi);

Podanie danych przez sygnalistę jest obowiązkowe- zgłoszenie nie może być dokonane anonimowo.
Podanie danych przez inne osoby jest obowiązkowe, jeżeli wynika to z treści Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych;

Odbiorcy: podmioty świadczące usługi wsparcia w zakresie przyjmowania lub obsługi zgłoszeń a także organy publiczne w przypadkach wskazanych w przepisach prawa;
Przetwarzanie danych jest powierzane dostawcom usług informatycznych (z zachowaniem wymogów co do ochrony tożsamości sygnalisty), tj. TechInLaw sp. z o.o., ul. Eustachego Tyszkiewicza 21, 01-157 Warszawa.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZCIONKI
KONTRAST