Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Świadczenia opieki zdrowotnej

KOMUNIKAT

Klienci Działu Pomocy Społecznej

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii prosimy o dostarczenie numeru rachunku konta bankowego w formie wydruku (osobistego bądź też wskazanie nr konta osoby upoważnionej). Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie dostarczenia nr konta bankowego przyznane świadczenia będą dokonywane przekazem pocztowym co znacznie wydłuży termin otrzymania wypłat przyznanych świadczeń.

PROSIMY O ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI,KTÓRE ISTOTNIE WPŁYNĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

WYNAGRODZENIE ZE SPRAWOWANIA OPIEKI

Świadczenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję opiekuna prawnego osób ubezwłasnowolnionych, którym sąd z tytułu sprawowania opieki przyznał wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki określona została w art. 53a ust 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje osobie wymagającej leczenia, nie objętej powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja Prezydenta Miasta Głogowa potwierdzająca to prawo.

Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu przez osobę następujących warunków:

  • posiadania obywatelstwa polskiego,
  • posiadania statusu uchodźcy lub objęcia ochroną uzupełniającą lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
  • spełnienia kryterium dochodowego, zgodnie ustawą o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 719 zł lub na osobę w rodzinie 600 zł.
  • stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

  1. dzień złożenia wniosku przez osobę,
  2. w przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia

– chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osoba objęta prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznym zobowiązana jest niezwłocznie poinformować organ wydający decyzję o:

  1. każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej,
  2. objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z innego źródła.
CZCIONKI
KONTRAST