Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Koordynatorzy zespołów ds. pomocy społecznej

  • Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej

zajmuje się kierowaniem osób do domów pomocy społecznej oraz prowadzeniem postępowań wobec osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt członków rodziny w dps. oraz kierowaniem do Domu Dziennego Pobytu w Głogowie.

mgr Marzena Śliwińska, tel. (76) 7276-527

 

  • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 i nr 2.

Zespół pracowników socjalnych zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w miejscu pobytu osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (tj. zasiłków stałych, okresowych, celowych, posiłków w szkołach, przedszkolach, kierowanie do schronisk dla osób bezdomnych, przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej)

mgr Karolina Błaszak, tel. (76) 7276-535

mgr Anna Walczak, tel. (76) 7276-535

 

  • Zespół ds. Usług Opiekuńczych

zajmuje się przyznawaniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom niesamodzielnym.

mgr Wioletta Siennicka, tel. (76) 7276-527

 

  • Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych

zajmuje się prowadzeniem pracy socjalnej
w środowiskach rodzin niewydolnych wychowawczo, współpracuje z asystentami rodzinnymi oraz prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla rodzin.

mgr Ewelina Nowak, tel. (76) 7276-557

 

  • Zespół ds. Przemocy i Uzależnień

zespół realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikające z  Procedury „Niebieskich Kart” oraz podejmowaniem działań pomocowych wobec osób uzależnionych.

mgr Justyna Baczyńska, tel. (76) 7276-534

 

  • Zespół ds. Świadczeń Pomocy Społecznej

zajmuje się wydawaniem decyzji administracyjnych  z zakresu świadczeń pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej (stypendiów i zasiłków szkolnych), rozliczeniami świadczeń przyznanych świadczeniobiorcom do realizacji w innych jednostkach, placówkach (refundacje, rozliczenia należności).

mgr Ewa Czyż, tel. (76) 7276-552

CZCIONKI
KONTRAST